Hirdetmény az általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Hirdetmény az általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Hirdetmény

a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kaposvári Tankerületi Központ, a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.

 

A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a határozza meg.

A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök)
2021. április 16. (péntek)

A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korban lévő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

A Rendelet 23. § (3) bekezdése továbbá a 83.§ (1) és (3) bekezdési értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.

 

A döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni.

 

Az Nkt. 37§ (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37§ (3) bekezdésének b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Kaposvár, 2021. március 12.

Stickel Péter
tankerületi igazgató

KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Teiefon: +36-82-795-225
E-mail: kaposvar@kk.gov.hu
Hivatali Kapu (KRID): 362400309