Hírek

Oltóbusz érkezik Igalba

  Oltóbusz érkezik Igalba 2021. június 6-án (vasárnap) 8:00 – 17:00 óráig, ahol JANSSEN egy adagos vakcinával történik az oltás.   Kisgyaláni lakosok részére kijelölt időpont: 10 óra Ettől függetlenül a lakosok természetesen a meghirdetett időintervallumon belül bármikor érkezhetnek.   Helyszín: Arany János Művelődési Ház Igal, Szent István u. 89.   Kérjük éljen a lehetőséggel!   Részvételi szándék jelzése és további információ: Göllei Közös Önkormányzati Hivatal +36 82 704 565     ...

Read More

Hirdetmény az általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Hirdetmény a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kaposvári Tankerületi Központ, a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.   A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a határozza meg. A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2021. április 15. (csütörtök) 2021. április 16. (péntek) A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korban lévő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.   A Rendelet 23. § (3) bekezdése továbbá a 83.§ (1) és (3) bekezdési értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.   A döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni.   Az Nkt. 37§ (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37§ (3)...

Read More

Tájékoztatás kerti hulladék égetéséről

Tisztelt Lakosság, Az 549/2020 (XII.2.) és az 550/2020 (XII.2.) Korm. rendeletek rendelkezéseinek megfelelően a településen az avar és kerti hulladék égetése a veszélyhelyzet megszűnéséig (2021. február 8.) a korábbiaknak megfelelően történhet. Az alábbi linken ellenőrizhető a megyékre kiadott tűzgyújtási tilalom: https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep   Tisztelettel, Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző...

Read More

Határidő változás a fúrt kutak bejelentésének ügyében

Három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. Erről a parlament döntött még május 19-én, kedden, amikor jóváhagyta a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a kormány nevében még április 28-án a parlamentnek benyújtott, de Pintér Sándor belügyminiszter által készített T/10309 számú törvényjavaslatot, ennek részeként pedig a vízgazdálkodási törvény módosítására vonatkozó 20. paragrafust. Az említett paragrafus szerint: A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi … törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód 3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A javaslat indoklása szerint a hosszabbítást a járvány gazdasági hatásai indokolják, illetve az, hogy az állampolgárok kötelezettségein könnyítsenek. Legutóbb 2018-ban módosították a vízgazdálkodási törvényt, akkor 2020 december 31-ig adtak haladékot a fúrt kutak tulajdonosainak a bírság alóli felmentést biztosító vízjogi fennmaradási engedély beszerzésére. A most elfogadott törvényjavaslat általános vitája már május 5-én lezajlott. A részletes vitában módosító indítvány a 20. §-hoz nem érkezett, így a fennmaradási engedély kérelmezésének határidejét 2023 végéig...

Read More

Tájékoztatás a koronavírus védekezéssel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! A rendkívüli helyzetre való tekintettel Önkormányzatunk a koronavírus védekezéssel kapcsolatban korlátozott számban szájmaszkot szerzett be. A szájmaszk mosható, ezáltal többször is felhasználható. A Kormány, felhívása alapján javasolja az állampolgároknak, különösen az idős korúaknak, hogy maradjanak otthon. Kijárási korlátozás lép életbe március 28-tól április 11-ig. Abban az esetben, ha a lakhelyet a létfenntartás miatt el kell hagyni (Pl. boltba menni.), mindenképpen szájmaszk használata ajánlott. Önkormányzatunk további maszkok beszerzését tervezi, hogy minden lakost el tudjunk látni vele. Továbbra is igénybe vehető a élelmiszer bevásárlás szolgáltatásunk, amit a Hivatalsegéd a közmunkások közreműködésével végez. A Gyógyszerek kiváltását és az étkeztetést a falugondnok végzi.   Hivatalsegéd: 06 30 309 8594. Falugondnok: 06 30 309 8602 Polgármester: 06 30 976 1826   Kérem a kijárási korlátozás betartását. Kisgyalán 2020.03.27.   Horváth Zoltán polgármester   A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a kijárási korlátozásról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell. 2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 3. § A lakóhely,...

Read More

Tájékoztatás időskorúak részére történő bevásárlásról

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően Kisgyalán községben az időskorúak ellátásában igény szerint Kisgyalán Község Önkormányzata részt vesz a rendkívüli helyzet idején. Mivel az idős korúaknak nem javasolt a lakhely elhagyás a korona vírus veszély miatt, ezért azon személyeknek, akiknek nincs helyben lakó fiatalabb családtagjuk, igény szerint az Önkormányzat biztosítja a napi bevásárlás lebonyolítását. Aki nem kívánja elhagyni a lakhelyét, de a szükséges árut a helyi boltban be kívánja szerezni, kérem, hívja a Hivatalsegédet a 06 30 3098594 telefonszámon. A Hivatalsegéd a Közmunkások közreműködésével a boltból az árut az Önök lakhelyére viteti, bevásárol Önöknek. A gyógyszer kiváltást a szokott módon a Falugondnok intézi. Telefonszáma: 06 30 3098602 Amennyiben egyéb igény merülne fel, úgy a 06 30 9761826 telefonszámon hívjanak. Kisgyalán, 2020. március 24.   Tisztelettel: Horváth Zoltán...

Read More

Könyvtár zárva tartás és polgárőr gyűlés elmaradása

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően: a 2020. március 17. napjától a könyvtár határozatlan ideig zárva tart a 2020. március 21. napjára meghirdetett polgárőr gyűlés elmarad   Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!   Tisztelettel: Horváth Zoltán polgármester  ...

Read More

A személyes ügyintézés szüneteltetése

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban a következő intézkedések lépnek életbe 2020. március 16. napjától:   A járványügyi helyzetre való tekintettel a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.) valamint a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén (Szentgáloskér, Kossuth Lajos u. 3.) – összhangban az országos intézkedésekkel – a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés szünetel. Helyette telefonos, e-mailes vagy postai ügyintézést lehetséges igénybe venni. Személyes ügyintézésre – csak rendkívüli esetben – 2020. március 16. napjától telefonos egyeztetést követően kerülhet sor.   Göllei Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei: Postacím: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b Telefon: 82/374-016; 30/219-4064 E-mail: Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek: polgarmester@golle.hu Jegyző hatáskörébe tartozó ügyek: jegyzo@golle.hu Szociális, hagyatéki- és anyakönyvvel kapcsolatos ügyek: golleszoc@kapos-net.hu Adóügyek: golleado@kapos-net.hu   Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltség elérhetőségei: Postacím: 7465 Szentgáloskér , Kossuth u. 3. Telefon: 82/ 704-565; 30/6289473 Email: szentgalosker@somogy.hu; borbelyne@szentgalosker.hu   Kérem, hogy ügyintézés céljából fenti elérhetőségeinken keressenek minket! Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!   Tisztelettel:   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző  ...

Read More

Rendkívüli közlemény

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően: a 2020. március 21. napjára meghirdetett Egyesületek találkozója elnevezésű rendezvényünk elmarad a gyermekétkeztetés a szünidei gyermekétkeztetéshez hasonlóan 2020. március 18. napjától az önkormányzat által előzetesen benyújtott igény szerint biztosított!   Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!   Tisztelettel: Horváth Zoltán polgármester  ...

Read More

Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása

Közlemény A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kisgyalán községben polgármesterjelölt az, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a, azaz: 7 fő képviselőjelölt az, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a, azaz: 3 fő jelöltnek ajánlott. Kisgyalán - Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása A4 ajánlóív igénylése nyomtatvány képviselő- és polgármester-ajánláshoz   Gölle, 2019. augusztus 8.   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet HVI vezető...

Read More